ವಿಶಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

Vishala Karnataka Government & Private Employees Housing Co-operative Society Ltd

(Karnataka Government Co-Operative Societies Act)

080-43756119 / 088611 88119
Dear members bookings are open for 2nd Phase-Kuteera Green Homes Project, members can visit our office for site visits, applications & payments-First Come First Serve Basis

Welcome to Vishala Karnataka Government & Private Employees Housing Co-operative Society Ltd

Vishala Karnataka Government and Private Employees housing co-operative society ltd. The society was established under Karnataka Co-operative Act 1959(8) Regn No. HSG-1/109/HHS/49078/2016-17 DT 07-10-2016. The board members are from various well established and reputed public and private sectors.